FINANTSKONTROLLERi teenus – uus viis toetamaks juhtkonda.

Ettevõtja jaoks on toimunud viimastel aastatel positiivsed muutused finantsaruandluse osas, kus kohustuslik on asendumas vabatahtlikuga. Muudatused raamatupidamise ja audiitortegevuse seadustes annavad juhtimishoovad finantsaruandluse kuju, vormi ja sisu osas ettevõtjale, kes saavad vabaneva halduskoormuse suunata neile vajaminevasse finantsinformatsiooni tõhusamate juhtimisotsuste tegemiseks.

Täpsemalt on väline aruandluskohustus vähenenud 2017. aastast raamatupidamise seaduse muudatuse tulemusena. Audiitortegevuse seaduse muudatusena on kehtestatud kõrgemad lävendid ülevaatuse ja auditi osas alates 01.01.2016 algavate majandusaastate kohta koostatavate raamatupidamise aastaaruannetele, mis vähendavad kindlustandvate teenuste mahtu. Ühelt poolt jätab see avaliku huvi rohkem piiratud infovälja, kuid teiselt poolt annab ettevõtjale võimaluse vabanenud haldusressurssi kasutada ettevõtte huvides. Halduskoormuse vabanemist ja raamatupidamisprotsesside automatiseeritust võiksid ettevõtjad targalt kasutada efektiivsemate ettevõtesiseste finantsprotsesside haldamise ja juhtimise tarbeks. Siinkohal võimaldaks finantskontrolleri osalus ettevõtte juhtkonnal tõhusamalt pühenduda äritegevuse arendamisele ja juhtimisele, saades juhtimisotsuste tegemiseks usaldusväärset ja objektiivset finantsinformatsiooni.

Eesti ettevõtjate seas on täna iseenesest mõistetav tellida juriidilist või maksualast nõustamist kui olukord seda nõuab. Sama loomulikuks tugiteenuseks võiks olla ka finantskontrolleri teenus. Ühest küljest läbi täpsete ja õigeaegsete analüüside ning raportite, korrektsete finantsprotseduuride ja aruandluse haldamise aga ka sisekontrollide efektiivsema koordineerimise annab juhtkonnale kvaliteetse alusinformatsiooni otsuste tegemiseks. Teisest küljest läbi efektiivse ettevõttesisese finantsarvestuse toob see otsest rahalist kokkuhoidu nii kindlustandvate teenuste sisseostul läbi väiksema ajaressurssi kui ka finants- ja äriprotsesside tõhususe.

Finantskontrolleri teenus on uus viis aitamaks juhtkonda, finantsmeeskonda ja ettevõtte arengut. Finantskontrolleri roll ja maht sõltub ettevõtte vajadustest varieerudes igakuisest meeskonna käepikendusest kuni kontrollinguni kord aastas. Uus lähenemisviis on olla osa ettevõtte meeskonnast vastavalt vajadusele, mitte olla ainult kaardistaja ja tähelepanekute esitaja rollis. Finantskontrolleri teenusena tulevad kaasa kogemused töötamisel erinevatest ettevõtetes ja kogemuste mitmekülgsus saab olla ainult kasuks erinevate finantsfunktsioonide ja sisekontrollisüsteemide täiustamisel, kus protsesse vaadatakse uue pilguga.

Finants ei võrdu juba ammu enam ainult raamatupidamisega. Tänu raamatupidamisprotsesside järjest suurenevale automatiseeritusele on saamas kontrollingu funktsioon oluliseks, mille teenus on nüüd kättesaadav täpselt selles proportsioonis ja mahus nagu ettevõtte juhtkond või finantsmeeskond tuge vajab. Täna on palju ettevõtteid, kus see roll on vajalik täiskohana, kuid veel rohkem on ettevõtteid, kus finantskontrollingu funktsioon on vajaduspõhine. Ettevõtte arengule kaasa aitava juhtkonna tugifunktsioonina võib finantskontrolleri teenuse alla olla kaasatud:

▪    juhtimisaruandluse ja jooksvate analüüside koostamine;

▪    finantsprotsesside arendamine ja protseduuride täiendamine ning juurutamine;

▪    prognooside ja eelarvetega seotud tegevused;

▪    KPI näitajate ning FLUX raportite ettevalmistus ja koostamine;

▪    kontserni aruandluse koostamine ja kontroll vastavalt grupiregulatsioonidele;

▪    finantsarvestuse kontroll ja juhtimine (vastavalt nii kohalikule seadusanndlusele kui ka grupiregulatsioonidele);

▪auditi materjalide ettevalmistus (sh aastaaruande ettevalmistus) ja suhtlus audiitoritega;

▪    sisekontrollide kaardistus/ testimine;

▪    siirdehinna kontroll kontserni sees kehtestatud reeglite järgi jne.

Kui ettevõttes puudubki vajadus täiskohaga finantskontrolleri järele või katmist vajavad üksnes mõned finantsprotseduurid, aitab finantskontrolleri teenus säästa ettevõtte finantsvaldkonna liikmete ja juhtkonna aega ning energiat tuues lisaväärtust kasusaajatele läbi kulude kokkuhoiu ja tõhusama äritegevuse.

Kersti Leetma, Nordic Finance OÜ